Rockart

logo corporatiu rockart

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades?
Rocòdrom i coworking Pla de l’Estany SL (en endavant Rockart), amb CIF B09609777 i domicili al Polígon Industrial La Banyeta Nova, 20, Palol de Revardit (17843), Tel. 686966940, adreça electrònica admin@rockart.cat, inscrita al Registre Mercantil de Girona, a 9/02/2022 (Foli 221, Tom General del Llibre de Societats 3360, fulla GI-69682).

Amb quina finalitat tractem les dades personals?
A Rockart tractem la informació dels nostres clients amb les finalitats següents:
– Organització dels serveis de Rockart i gestió de lagenda.
– Registre i seguiment de la prestació dels serveis que sofereix als clients.
– Manteniment de la història d’usuaris.
– Realitzar gestions de facturació.
– Informar dels serveis que oferim.

Quant de temps conservarem les dades?
Les dades identificatives del pacient, juntament amb la informació més rellevant de la seva història d’usuaris, es conserven com a mínim durant quinze anys des de la data dalta de cada usuari (art. 12.4 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre).
Les dades de gestió administrativa del client es conservaran mentre sigui vigent la relació de prestació de serveis. Les dades financeres i de facturació es conservaran fins que no hagin prescrit les responsabilitats en matèria fiscal (art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). Durant el mateix termini es conserven les dades dels nostres proveïdors.
Les dades de contacte que figuren a les nostres llistes de distribució per enviament de mailings informatius o newsletters, es conserven mentre la persona destinatària ho autoritza. Seliminen immediatament després que ho demani la persona interessada.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
El tractament de les dades de la història d’usuari es porta a terme en el marc de la relació contractual, amb els nostres clients, de prestació dels nostres serveis.
El tractament de les dades a efectes dorganització i administració es tracten per linterès legítim de Rockart i a fi i efecte de poder oferir els serveis que els pacients sol·liciten.
Les dades dels proveïdors de Rockart es tracten en compliment dobligacions legals i en el mar de la relació contractual.
Les dades de les persones que figuren a les llistes de distribució dinformació es tracten en base al consentiment daquesta persona.

A qui es comuniquen les dades?
Si lassistència sanitària es realitza a lempara de pòlisses o cobertures de les que el pacient sigui beneficiari, Rockart podrà facilitar la informació dels serveis prestats així com les seves dades personals incloent les de salut, a les asseguradores o entitats sota la cobertura de les quals es presta lassistència. La comunicació daquestes dades es realitza de conformitat amb el consentiment prèviament prestat pel pacient en la pòlissa subscrita amb la seva companyia asseguradora, i resulta imprescindible per a la cobertura i la facturació dels serveis prestats.
Es comuniquen també a entitats bancàries les dades dels proveïdors a efectes dabonament de les factures emeses. Les dades fiscals que figuren a la facturació es comuniquen a lAdministració Tributària.

Quins són els drets de les persones de qui tractem les dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Rockart estem tractant dades personals que la concerneixen, o no. En el cas que sigui així les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats poden oposar-se al tractament, demanar la portabilitat de les dades o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. El dret a la portabilitat és el dret a obtenir les dades en un format estructurat d’ús comú i a transmetrels a un altre responsable. En el cas que es sol·liciti la limitació del tractament únicament els podrem tractar amb el consentiment de la persona interessada, o per formular, exercir o defensar-nos de reclamacions, o per tal de protegir els drets duna altra persona física o jurídica, o per raons dinterès públic.

Com es poden exercir els drets?
Mitjançant un escrit adreçat a Rockart. Amb molt de gust atendrem els suggeriments i respondrem les sol·licituds dinformació o aclariments. Si la persona interessada considera que els seus drets no shan atès adequadament, es pot presentar una reclamació davant lAgència Espanyola de Protecció de Dades, Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.